دانلود رمان بوی خون

دانلود رمان بوی خون

دانلود رمان بوی خون

دانلود رمان بوی خون با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان

دانلود رمان بوی خون

رمان بوی خون یک رمان عاشقانه زیبا میباشد.هم اکنون میتوانید جهت دانلود رمان با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان برای گوشی موبایل اندروید, ایفون, کامپیوتر و لپ تاپ از طریق مجله اینترنتی هیلتن اقدام کنید.

خلاصه و دانلود رمان بوی خون

رمان در رابطه با دختری به نام شادی که در دانشگاه گرافیک میخواند است. روزی شادی در کوچه محله زندگی اش پسری را میبیند که با مردی در حال دعواست و مرد را به شدت کتک میزند.شادی تصمیم به دخالت میگیرد اما پسر…

کانال تلگرام هیلتن

بخش هایی از متن رمان بوی خون

ﺷﺎدي ﮐﻼﺳﻮرش را روي ﺳﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺗﺎ زودﺗﺮ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.. آب از ﺳﺮ و روﯾﺶ ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ و ﻟﺮز ﺑﺮ ﺑﺪن ﻇﺮﯾﻔﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد… ﭘﺮاﯾﺪي ﮐﻪ ﺻﺪاي آﻫﻨﮕﺶ ﮐﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﭘﺮﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﮐﻨﺎرش ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آﺑﻬﺎي ﮔﻠﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺘﻮي ﺳﻔﯿﺪش ﺑﭙﺎﺷﺪ…. ﺑﺎ ﺣﺮص ﺑﻪ ﭘﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ دورﺗﺮ از او ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و وارد ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺪ…زﯾﭗ ژاﮐﺖ ﻧﺎزك ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮕﺶ را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ ..ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﯽ آن ﭼﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪﻧﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ… ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﭼﺎي ﮔﺮم روي ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﮔﺮم و ﻧﺮم ﺟﻠﻮي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ را ﺗﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮد…اﻻن وﻗﺖ ﭘﺨﺶ ﺗﮑﺮار ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻫﻢ ﺑﻮد! ﭼﺎي ﮔﺮم و ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ و ﺳﺮﯾﺎل “ﻋﺸﻖ ﻣﻦ” ! ﮐﻼﺳﻮر را زﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﮐﯿﻒ ﮐﻮﭼﮏ روي دوﺷﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ… اﻧﻘﺪر داﺧﻞ ﮐﯿﻒ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﺪ…ﭼﻨﺪ رژ ﻟﺐ…ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﮑﻼت..ﺗﻘﻮﯾﻢ…اﺳﮑﻨﺎﺳﻬﺎي ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه ي ﭘﻮل….در دﻟﺶ ﮔﻔﺖ:ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ…اﻻن ﻓﯿﻠﻤﻢ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻪ..

لینک های دانلود رمان

نظرات 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *