اللهم عجل لولیک الفرج
لطفا برای سلامتی و ظهور امام زمان (عج) صلوات بفرستید.

  دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان

  دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند

  رمان طلاهای این شهر ارزانند یک رمان غمگین زیبا به قلم هانیه وطن خواه میباشد.هم اکنون میتوانید جهت دانلود رمان با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان برای گوشی موبایل اندروید, ایفون, کامپیوتر و لپ تاپ از مجله اینترنتی هیلتن اقدام کنید.

  خلاصه و دانلود رمان طلاهای این شهر ارزانند

  داستان رمان در رابطه با مرد هفتادساله پولداری به اسم زرنگار که دو پسر و دو دختر دارد میباشد.دختر دوم کیمیا نام دارد و عاشق استاد نخبه دانشگاهشان که طاها نام دارد است.کیمیا برای ازدواج با برادر شوهر خواهرش انتخاب دارد اما با استاد دانشگاه خود یعنی طاها…

  بخش هایی از متن رمان طلاهای این شهر ارزانند

  ﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و او ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻮﮐﺴﺶ و ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻟﺘﻮي ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ﮔﺮم ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﯾﺦ زده ﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪ.زن ﻫﺎي ﭼﺎدري را ﻣﯿﺪﯾﺪم و ﭼﺎدر ﻣﻦ ﮐﻮ و ﻧﮕﺎه ﻣﺮدان ﭼﺮا ﺧﻮره ي ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯿﺸﻮد؟؟؟ و ﭼﻪ ﻃﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺪادم ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻮي ذﻫﻨﻢ ﭼﺮخ ﻣﯿﺨﻮرد و ﻣﻦ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺣﺮاﻣﺶ ﻣﯿﮑﺮدم…زن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺎه ﻫﺎي درﯾﺪه ﻣﺮدان ﮔﺮگ ﺻﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﭼﺎدر و ﺑﯽ ﭼﺎدر رﻗﺺ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ داري و ﺑﺲ. ﻧﮕﺎه آﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺪم و ﮐﻤﯽ روﺳﺮﯾﺶ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺷﮑﺶ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻋﻘﺐ رﻓﺖ و دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ روي ﻣﻦ ﺑﺎز ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮏ ﻫﺎﯾﻢ را زدود و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺮم ﻣﯿﮑﻨﺪ. دﺳﺘﯽ روي ﺷﺎﻧﻪ ام ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﯿﺎن ﺣﺠﻤﯽ از ﺑﻮي ﺣﻠﻮا و ﺧﺮﻣﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ي دور ﺑﻮدن ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻢ وﺳﻮاﺳﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﺣﻠﻮاي ﻋﺰاي آﻗﺎﯾﺶ را ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او ﺑﭙﺰد. ﻫﻖ ﻫﻘﺶ ﮐﻪ ﻫﻮا رﻓﺖ و ﻫﻤﻬﻤﻪ اي ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﮕﺎه دواﻧﺪم ﺗﺎ آن ﻫﻤﻪ آراﻣﺶ ﻧﮕﺎه ﺧﻤﺎر ﺗﻦ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻮﮐﺲ ، دﻟﻢ از اﯾﻦ آﻣﺪن ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﺪاي ﻗﺮآن ﻣﯽ آﻣﺪ و ﯾﺎد آﻗﺎﺟﺎن ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ ﮐﻪ دم ﺳﺤﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﺧﻮاب ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮآن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻃﺎﻫﺎ ﻣﺎ را از ﺧﺪا ﻓﺮاري ﻣﯿﺪاد و ﭼﻘﺪر آﻗﺎﺟﺎن ﻣﺎ را ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﻪ اي وﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻮاب و دﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺣﻮض ﺑﺮدن و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻃﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻪ ﻟﺠﯽ ﺑﺮد از ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ. ﺻﺪاي ﻗﺮآن ﻣﯽ آﻣﺪ و ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻫﺎ ﮔﻠﻮ ﺟﺮﻣﯿﺪاد و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮد. ﺣﻮض آﻗﺎﺟﺎن ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻟﺒﻪ ي آن ﺣﻮض ﺑﻮدم و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎي دوران ﮐﻮدﮐﯿﻢ ﻫﯿﻦ ﺣﻮض ﺑﻮد و ﺑﺲ. ﺻﺪاي ﻗﺮآن ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻮم ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎر ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺸﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮي اﯾﻮان ﻣﯿﺎن آﻏﻮش ﻫﺎي ﮔﺸﻮده ي ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻏﺸﯽ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﯿﺪه ي ﺗﻨﺶ آب ﻗﻨﺪي ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﺪم ﮔﺎﻫﯽ از ﻫﺮم ﻧﮕﺎﻫﯽ و روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎرﺧﻮاب ﺑﻪ دﻧﯿﺎل ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﺪواﻧﺪم و ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه اش ﭼﺸﻢ ﻏﺮه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮم را ﺑﻪ راه ﻣﯿﻨﺪاﺧﺖ. ﻧﮕﺎﻫﯽ دواﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ اوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرف ﻋﻤﻮ ﺷﯿﺨﯽ روي ﺗﺨﺖ ﻫﺎي آن ﺳﻤﺖ ﺣﯿﺎط ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯿﺎن ﻫﻮرت ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺶ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻠﭙﯽ ﭼﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻣﺪﻧﻤﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم. ﺧﺎﻟﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﭼﻘﺪر آﻗﺎﺟﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪ ﻣﯿﭽﺰاﻧﺪش و ﻣﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪم آن اﺷﮏ ﻫﺎي دﻟﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ي ﻧﮕﺎﻫﺶ را. ﺻﺪاي ﻗﺮآن ﻣﯽ آﻣﺪ و آﻗﺎﺟﺎن ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻣﺎن و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺗﺪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮآن ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم واو ﻫﻢ دوﺳﺖ داﺷﺖ

  لینک های دانلود رمان

ارسال دیدگاه

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت دانلود رمان محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : رضا دلیر