دانلود رمان تو هنوز اینجایی

دانلود رمان تو هنوز اینجایی

دانلود رمان تو هنوز اینجایی با فرمت PDF و لینک مستقیم رایگان

دانلود رمان تو هنوز اینجایی

رمان تو هنوز اینجایی یک رمان عاشقانه زیبا به قلم صفا میباشد.هم اکنون میتوانید جهت دانلود رمان با فرمت pdf و لینک مستقیم رایگان برای گوشی اندروید, ایفون, کامپیوتر و لپ تاپ از مجله اینترنتی هیلتن اقدام کنید.

خلاصه و دانلود رمان تو هنوز اینجایی

ز درون کیف پولم دو اسکناس ده تومانی بیرون آوردم و به سمت راننده گرفتم . کیف را روی شانه ام جابجا کردم و پیاده شدم . نگاهم متوجه اتومیبل سیاه رنگ حاج کاظم فلاح شد . لبخند زدم .– بفرمائید خانم .دو اسکناس کثیف و مچاله شده را از دست راننده گرفتم . صاف ایستادم . ثریا خانم قبل از همه پیاده شد . خوش پوش تر از همیشه به نظر می رسید…

بخش هایی از متن رمان تو هنوز اینجایی

ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ؟ ﻧﻔﺲ ﺣﺒﺲ ﺷﺪه ام را ﺑﯿﺮون دادم و ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﻬﻨﺎم ﮐﺎر داﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﯾﺎد . ﺑﻬﺰاد ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ رو ﺻﺒﺢ از ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ آژاﻧﺲ اوﻣﺪي ؟ اﺻﻼ زﻧﮓ ﻣﯽ زدي ﻣﯽ اوﻣﺪم دﻧﺒﺎﻟﺖ . ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم و ﺳﻼم دادم . ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ در ﻟﺒﺎس ﻫﺎي اﺳﭙﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎدت داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار و ﻟﺒﺎس ﻫﺎي رﺳﻤﯽ . ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﺒﺪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮔﻞ ﻫﺎي ﺻﻮرﺗﯽ و ﺑﻨﻔﺶ در دﺳﺖ داﺷﺖ . از ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻮي ﻋﻄﺮ ﺗﻨﺪ و ﺑﻮي ﮔﻞ ﻫﺎ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﻨﻢ . ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﻬﻨﺎم ﮔﻔﺖ ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﺑﯿﺎم ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ . ﻟﺒﻪ ﮐﺘﺶ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد و ﺟﻠﻮ آﻣﺪ . ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ دادﯾﻢ . آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﻮش ﺗﯿﭗ ﺷﺪي . ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ : داﻣﺎداي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺸﻮن ﺧﻮش ﺗﯿﭙَﻦ . ﺧﻨﺪه ام ﮔﺮﻓﺖ . ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و زﻧﮓ را ﻓﺸﺎر دادم . در ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺧﻔﻪ اي ﺑﺎز ﺷﺪ . اول ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ وارد ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ ﺛﺮﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ . ﺑﻬﺰاد ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از او وارد ﺷﺪم . ﻣﺎﻣﺎن ﺷﮑﻮه، ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﻨﺎ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻼح آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﮕﺎﻫﻢ روي ﻣﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ آن آراﯾﺶ ﻣﻼﯾﻢ واﻗﻌﺎ زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ . ﺑﻠﻮز و داﻣﻦ ﮐﺮم ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﻣﻮﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺳﯿﺎه رﻧﮕﺶ را روي ﺷﺎﻧﻪ رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد . ﺑﻬﺰاد ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او رﻓﺖ و آﻫﺴﺘﻪ ﭼﯿﺰي در ﮔﻮﺷﺶ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻧﮓ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎ ﺳﺮخ ﺗﺮ ﺷﺪ . ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎه ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ و ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪم . ﻫﺮ دو ﻟﺒﺨﻨﺪ زدﻧﺪ . وارد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم . ﻫﻨﻮز ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ و ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ از ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺰﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ . ﻣﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺮ ﮐﺮدن اﺳﺘﮑﺎن ﻫﺎي ﭼﺎي ﺑﻮد . ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاي ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻢ ؟ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ : اون ﻇﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ رو از ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽ ﯾﺎري ﺑﯿﺮون ؟- در ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻢ رو ﺟﺪا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﺮاﺳﻢ از اول ﻗﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﻪ وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺪر ﺟﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﻢ ﺟﺪا ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ … اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺰاد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪش ﺗﻮي ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻮﻧﻤﻮن ﯾﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰن و ﺑﺮﻗﺺ راه ﺑﻨﺪازﯾﻢ . ﻇﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را روي ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و روي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ . ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ ﻓﻼح ﺑﺮاي ﻣﻨﺎ، درﺳﺖ از روزي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎري ﺑﻬﺰاد ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده ﺑﻮد از ” ﺣﺎج آﻗﺎ ” ﺑﻪ ” ﭘﺪر ﺟﻮن ” ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد . اداﻣﻪ داد : ﺑﻬﻨﺎم ﭼﻄﻮره ؟ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ام ﺧﯿﺮه ﺷﺪم . ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اي از ﻫﺸﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد . ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﺪم ؟ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ.

لینک های دانلود رمان

نظرات 0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *